wdh

Vroegtijdig herkennen hartinfarct en beroerte in de 1e lijn voor doktersassistenten

Locatie:
ROC van Twente (Storkzaal)
Organisatie:
WDH ism Acute Zorg Euregio
Doelgroep:
Doktersassistenten
Accreditatie:
3 uur
Datum
dinsdag 11 oktober 2016
18:00-21:30 uur
Deze nascholing wordt ook gegeven op dinsdag 25 oktober en woensdag 2 november 2016


Aanleiding:
Er is nog steeds sprake van vertraging in de acute zorgketens voor hartinfarct en beroerte bij patiënten die via een huisarts deze ketens in komen. Deze vertraging wordt enerzijds veroorzaakt doordat patiënten zelf (te) laat contact zoeken met een zorgprofessional. Voor het snel herkennen van een beroerte is in 2016 opnieuw een landelijk een publiekscampagne gestart door de Hartstichting. Anderzijds heeft vertraging te maken met vroegtijdige herkenning van een hartinfarct of een beroerte in de 1e lijn, hierin kunnen professionals geschoold worden.
Op verzoek van de expertgroep Myocardinfarct en CVA Keten (MICK) organiseert Acute Zorg Euregio in het najaar van 2016 een aantal scholingsbijeenkomsten voor doktersassistenten in de regio.

Doelstellingen:
Na deelname aan deze scholingsbijeenkomst:
  • heeft de doktersassistent inzicht in de keten van acute zorg voor patiënten met een hartinfarct of een beroerte en kent het belang van een snelle doorlooptijd
  • kan de doktersassistent alarmsignalen herkennen die duiden op een hartinfarct of een beroerte en kan de urgentie inschatten (spoed/geen spoed)kan de doktersassistent bij patiënten met verdenking van een hartinfarct of een beroerte de juiste vervolgzorg toekennen, rekening houdend met mogelijke behandelingen
  • kan de doktersassistent bij patiënten met verdenking van een hartinfarct of een beroerte de juiste vervolgzorg toekennen, rekening houdend met mogelijke behandelingen in de regionale ziekenhuizen en regionale afspraken.
Inhoud
Tijdens de scholingsbijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Algemene informatie over de organisatie van de acute zorgketen voor hartinfarct en beroerte (inclusief mogelijkheden voor vervolgzorg/behandeling na huisarts, regionale afspraken)
  • Feiten en fabels over behandelopties en doorlooptijd (richtlijnen, ontzenuwen van fabels)
  • Alarmsignalen van hartinfarct en beroerte; hoe presenteren patiënten en/of naasten zich en welke vragen moet je stellen (aan de hand van casussen, evt. geluidsopnamen telefoongesprekken en video van patiënt ervaringen).
  • Toekennen van urgentie en vervolgzorg (triage van hartinfarct en beroerte met behulp van NHG telefoonwijzer en/of NTS aan de hand van casussen).