wdh

Algemene voorwaarden nascholingsactiviteiten WDH Twente

In dit document zijn de algemene voorwaarden vastgelegd die gelden bij de nascholingen die door de WDH Twente worden georganiseerd.

1. Inschrijvingen voor nascholing

 • Prijzen en locaties zijn onder voorbehoud.
 • De wijze van inschrijving voor een nascholing kan per nascholing variëren. Na schriftelijke aanmelding via de website, via de fax of via toezending per post van een ingevuld inschrijfformulier, ontvangt u na sluitingsdatum verdere informatie.
 • 
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Zodra het inschrijfformulier bij de WDH Twente binnen is, is de aanmelding definitief. 
Na bevestiging van deelname zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • Plaatsing voor de nascholing geschiedt op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
 • 
Inschrijvingen boven het gestelde maximum worden op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen wordt de wachtlijst gebruikt. Bij voldoende inschrijvingen op de wachtlijst, zal bekeken worden of de nascholing nogmaals ingepland kan worden.
 • 
Indien het aantal inschrijvingen beneden het gestelde minimum ligt, kan de nascholing door de WDH Twente geannuleerd worden. De desbetreffende deelnemers ontvangen hierover zo spoeding mogelijk voor aanvang van de nascholing bericht.
 • 
De sluitingsdatum van inschrijving staat doorgaans vermeld bij elke nascholing. Vanaf de datum van ontvangst van uw inschrijving heeft u het recht binnen 14 dagen uw inschrijving ongedaan te maken.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres voor het bevestigen van uw aanmelding. Daarnaast wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van ons nascholingsaanbod.
 • 
Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Na ontvangst van uw annuleringsbericht, ontvangt u van ons een bevestiging. Ontvangt u dit bericht niet, dan heeft de WDH Twente uw annulering niet ontvangen.
 • De WDH Twente gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en informatie tegenover derden.
 • 
Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal dat tijdens een nascholing wordt gebruikt, is vermeld op het desbetreffend cursusmateriaal.

2. Annuleringsvoorwaarden
In geval u uw inschrijving voor een nascholing wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

 1. Meer dan 3 maanden voor de scholingsdatum: administratiekosten € 25,-.
 2. 3 maanden tot en met 6 weken voor de scholingsdatum: 25% van het volledige scholingsbedrag met een minimum bedrag van € 25,- administratiekosten.
 3. Korter dan 6 weken voor de scholingsdatum: het volledige scholingsbedrag
 4. Voor buitenlandse nascholingen gelden andere annuleringsvoorwaarden, hiervoor kunt u contact opnemen met Colette Rijk: c.rijk@huisartsenkringtwente.nl

Wij adviseren u voor de nascholingsreizen een (zakelijke) annulerings- en reisverzekering af te sluiten.
 
Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden: per post (Sabine Klinkhamerweg 21-2, 7555 SK Hengelo), per mail (nascholingen@huisartsenkringtwente.nl) of per fax (074- 291 75 35).
Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd (excl. eventuele adminstratiekosten van derden).

Bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn van kracht tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld op de nascholings 
aankondiging

3. Deelnemersbijdrage NIET-leden
Huisartsen die geen lid zijn van de LHV Huisartsenkring Twente of donateur van de Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Twente, betalen bij deelname aan een nascholing van of door de WDH Twente, per persoon:
 • €75,- per accreditatiepunt of,
 • 200% van de gestelde deelnemersbijdrage.


4. No show kosten
De administratieve werkzaamheden die voortvloeien uit het niet annuleren of niet annuleren binnen de daarvoor gestelde termijn worden in rekening gebracht. Deze administratiekosten (€25,-) worden naar aanleiding van controle van de presentielijst in rekening gebracht. Dit in verband met de adminstratieve belasting van de kantoormedewerkers.  

5. Klachtenprocedure
Wij streven er naar hoge kwaliteit te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over ons optreden en/of onze medewerkers.Deze klachtenregeling biedt inzicht in de
mogelijkheden tot indienen van een klacht en de afhandeling daarvan.

Het indienen van een klacht kan schriftelijk per brief of per e-mail.
Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen de vastgestelde termijn van 4 weken in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Het oordel van de beroepsinstantie is voor beide partijen bindend; eventuele consequenties worden door de WDH Twente snel afgehandeld.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 
Wanneer uw klacht niet door de WDH Twente kan worden opgelost, zal deze door de onafhankelijke klachtencommissie van de LHV WDH Twente worden behandeld.
De gehele klachtenprocedure vind u hier.


Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.