wdh

Algemene voorwaarden nascholingsactiviteiten WDH Twente

In dit document zijn de algemene voorwaarden vastgelegd die gelden bij de nascholingen die door de WDH Twente worden georganiseerd.

 1. Inschrijvingen voor nascholing
 • Prijzen en locaties van de nascholingen zijn onder voorbehoud.
 • De wijze van inschrijving voor een nascholing kan per nascholing variëren. Na schriftelijke aanmelding via de website of via toezending per post van een ingevuld inschrijfformulier, ontvangt u na sluitingsdatum van de inschrijving verdere informatie.
 • Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Zodra het inschrijfformulier bij de WDH Twente binnen is, is de aanmelding definitief. Na bevestiging van deelname zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • Plaatsing voor de nascholing geschiedt op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
 • Inschrijvingen boven het gestelde maximum worden op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen wordt de wachtlijst gebruikt. Bij voldoende inschrijvingen op de wachtlijst, zal bekeken worden of de nascholing nogmaals ingepland kan worden.
 • Indien het aantal inschrijvingen beneden het gestelde minimum ligt, kan de nascholing door de WDH Twente geannuleerd worden. De desbetreffende deelnemers ontvangen hierover zo spoedig mogelijk voor aanvang van de nascholing bericht.
 • De sluitingsdatum van de inschrijving staat doorgaans vermeld bij elke nascholing. Vanaf de datum van ontvangst van uw inschrijving heeft u het recht binnen 14 dagen uw inschrijving kosteloos te annuleren.
 • Wij gebruiken  het door u opgegeven e-mailadres voor het bevestigen van uw aanmelding. Daarnaast wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van ons nascholingsaanbod. Indien u geen mails over ons nascholingsaanbod van ons wenst te ontvangen, kunt u dan aangeven via nascholingen@huisartsenkringtwente.nl
 • Annuleren van een nascholing kan alleen schriftelijk of per e-mail. Na ontvangst van uw annuleringsbericht, ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Ontvangt u dit bericht niet, dan heeft de WDH Twente uw annulering niet ontvangen.
 • De WDH Twente gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en informatie tegenover derden en zal deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen
 • Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal dat tijdens een nascholing wordt gebruikt, is vermeld op het desbetreffend cursusmateriaal. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal dat tijdens een nascholing wordt gebruikt, berust bij de WDH Twente of bij de desbetreffende docent/consulent/spreker.

 1. Annuleringsvoorwaarden
  In geval u uw inschrijving voor een nascholing wilt annuleren, bent u de volgende annuleringskosten aan ons verschuldigd
 • Meer dan 3 maanden voor de scholingsdatum: een bedrag van € 25,00 administratiekosten
 • 3 maanden tot en met 6 weken voor de scholingsdatum: 25% van het volledige scholingsbedrag, met een minimum bedrag van € 25,- administratiekosten.
 • Korter dan 6 weken voor de scholingsdatum: het volledige scholingsbedrag.
 • Voor meerdaagse- en buitenlandse nascholingen gelden andere annuleringsvoorwaarden, hiervoor kunt u via de mail contact opnemen met nascholingen@huisartsenkringtwente.nl  

  Wij adviseren u voor deze nascholingsreizen een (zakelijke) annulerings- en reisverzekering af te sluiten.
  Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden: per e-mail (nascholingen@huisartsenkringtwente.nl) of per post (Sabine Klinkhamerweg 21-2, 7555 SK Hengelo).
  Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd (excl. eventuele administratiekosten van derden).
  Bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn van kracht, tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld op de nascholings aankondiging.


 1. Deelnemersbijdrage NIET-leden
  Huisartsen die geen lid zijn van de LHV Huisartsenkring Twente of donateur van de Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Twente, betalen bij deelname aan een nascholing van of door de WDH Twente, per persoon:
 • €150,- per accreditatiepunt of,
 • 200% van de gestelde deelnemersbijdrage.

 1. No show kosten
  De administratieve werkzaamheden die voortvloeien uit het niet annuleren of niet annuleren binnen de daarvoor gestelde termijn worden in rekening gebracht. Deze administratiekosten (€25,-) worden naar aanleiding van controle van de presentielijst in rekening gebracht. Dit in verband met de administratieve belasting van de kantoormedewerkers.

 1. Betalingsvoorwaarden
  Na inschrijving ontvangt u van de WDH Twente een factuur voor de betreffende nascholing. Hierop staat het te betalen/reeds vooraf betaalde bedrag dat u, binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn, dient te voldoen. De WDH Twente is vrijgesteld van B.T.W. voor de nascholingen.

 1. Overmacht
  In het uitzonderlijke geval dat WDH Twente besluit dat een nascholing geen doorgang kan vinden als gevolg van juridische overmacht (zoals extreme weersomstandigheden, terrorismedreiging, pandemieën e.d.) en WDH Twente genoodzaakt is de nascholing te annuleren, zullen de voor de nascholing ingeschreven deelnemers geen aanspraak kunnen maken op terugbetaling van de reeds door en voor hen betaalde kosten. De deelnemers hebben in dergelijke gevallen ook geen recht op vergoeding van eventueel door hen geleden gevolgschade. 

 1. Privacy
  De WDH Twente zal de privacy van alle gebruikers van haar website waarborgen en te allen tijde de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk behandelen. Zie ook onze privacyverklaring.

 1. Copyright 
  Het is niet toegestaan artikelen openbaar te maken door middel van druk, op andere websites of op welke wijze ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de WDH Twente. Eigendomsrecht van het cursusmateriaal dat tijdens een nascholing wordt gebruikt berust bij de WDH Twente of betreffende docent/consulent/spreker.


Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.