wdh

Informatie voor Erkende KwaliteitsConsulenten

Voor de EKC-nieuwsbrieven zie de website van LINKH. Klik hier...

Voor de EKC-cursussen zie de website van LINKH. Klik hier...


Algemeen

Termen die regelmatig in notities en nascholingen terugkomen:

 • InstellingsAccreditering (IA)
 • Perifeer Accrediterings Medewerker (PAM)
 • Erkende Kwaliteits Consulent (EKC)
 • Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA)

Instellingsaccreditering
De Federatie heeft instellingsaccreditering (IA) voor nascholingen en projecten. De IA is afgeven door het College voor Accreditering Huisartsen). De Federatie heeft na visitatie door het CVAH, opnieuw haar instellingsaccreditering ontvangen voor de komende 3 jaar. Dat betekent dat alle nascholingen die op federatieniveau dan wel door de federatiepartners worden ontwikkeld en uitgevoerd per definitie geaccrediteerd zijn, mits zijn aan de daartoe geldende regels voldoen. De nascholingen dienen vooraf te worden aangemeld bij het WDH-buro, geaccordeerd te worden door de PAM en te worden ingevoerd in het GAIA systeem. Na afloop van de nascholing worden de presentielijsten eveneens ingevoerd in het GAIA systeem.
Over het jaar 2008 ontvangt u geen papieren overzichten meer. Na afloop van een door u gevolgde cursus kunt u uw accreditatiepunten inzien via uw eigen persoonlijke inlogcode in het GAIA systeem. Voor alle duidelijkheid: u kunt zelf geen accreditatiepunten invoeren.

Klinische middagen, ziekenhuisnascholingen e.d. komen alleen in aanmerking voor accreditatie als zij mede worden georganiseerd door huisartsen uit een WDH en in het programma van de betreffende WDH zijn opgenomen. Programma's aangeboden door derden, waar geen huisartseninbreng is geweest, of die niet door de WDH zijn geïnitieerd, vallen niet onder de Instellingsaccreditering van de Federatie. Deze kunnen het beste rechtstreeks worden aangeboden bij het College Voor Accreditering Huisartsen

Perifeer Accrediterings Medewerker (PAM)
De PAM is wordt in de regio aangesteld op voordracht van een IA houder; in onze regio dus op voordracht van de Federatie. De PAM is bevoegd bijeenkomsten te accrediteren van van groepen alsmede verzoeken van de federatie voor nascholingen van derden en bewaakt de kwaliteit van de nascholingen. In onze regio wordt de PAM functie vervuld door de Medisch Coördinator.

Erkende Kwaliteits Consulenten (EKC)
Sinds 2007 is het hebben van een Erkende Kwaliteits Consulent (EKC), voorheen een Erkende Begeleider voorwaarde voor accreditatie van groepen. De EKC is voorwaarden scheppend, en zorgt voor kwaliteit. De PAM toetst, fungeert als coach en is bevoegd de bijeenkomsten te accrediteren. Op 1 januari 2010 moeten alle toetsgroepen minimaal 1 EKC hebben. In Midden Nederland zijn nu ca. 100 huisartsen tot EKC opgeleid, maar dat betekent niet dat iedere toetsgroep al over een EKC beschikt. Daarnaast zal in de komende jaren een natuurlijk verloop plaatsvinden (pensioen, wisseling van de wacht etc.) zodat het opleiden van nieuwe EKC-en voorlopig blijft doorgaan.

(Toets)groepen
zijn groepen huisartsen met een min of meer vaste samenstelling (minimaal 3) die in een jaarplan een aantal data en onderwerpen door de EKC aanbieden in GAIA aan de PAM.
De deelnemers worden geregistreerd in GAIA
Beoordeling en accreditatie vindt plaats door de PAM
De EKC is verantwoordelijk voor de kwaliteit en verslaglegging alsmede voor de registratie in GAIA. ( dat hoeft de EKC inmiddels niet meer zelf te doen)
Er is geen sprake van inhoudelijke inmenging door een farmaceutische industrie

Spelregels:
Om als groep (HAGRO/FTO-groep/toetsgroep/balintgroep/andere groep) voor accreditering in aanmerking te komen dient de groep dus te beschikken over een EKC.

 • De EKC heeft tot taak de kwaliteit van de geplande activiteiten in de groep te bewaken
 • De EKC draagt zorg voor het registreren van de uren en een verslag van de bijeenkomst
 • De EKC is niet accrediteringsbevoegd; verslag en uren worden achteraf geaccordeerd door de PAM
 • DE EKC wordt opgeleid middels een tweedaagse training en volgt 20 uur per vijf jaar vervolgtrainingen en werkt minimaal 18 uur als EKC.
 • De EKC schrijft zich in in het register van huisartsen met bijzondere bekwaamheden (CHBB).
 • De functie van de EKC, de randvoorwaarden en financiële aspecten worden uitgebreid besproken in de training
 • De EKC kan de administratie van het bijhouden van de uren uitbesteden aan het WDH-buro

Huisarts en toetsgroep

We kunnen het niet genoeg herhalen. Nog steeds zijn er huisartsen die niet aan toetsgroep overleg deelnemen, in de veronderstelling dat het zo’n vaart niet zal lopen met de verplichte 10 uur per vijf jaar voor de herregistratie. De eerste huisartsen die daarmee in de problemen komen, hebben zich al bij het WDH-buro gemeld met de vraag hoe nog snel de benodigde uren geregeld kunnen worden. Voorkom die stress en neem contact op met het WDH-buro als u niet deelneemt aan een toetsgroep en vraag naar de mogelijkheden.
 
Huisartsen die deelnemen aan een toetsgroep zonder CHBB-geregistreerde EKC lopen het risico dat er geen toetsgroeppunten worden bijgeschreven in hun persoonlijk dossier en daarmee de kans dat hun herregistratie in gevaar komt.