wdh

PRIVACYVERKLARING WDH TWENTE

De WDH Twente is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De WDH Twente vindt dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Waarom vragen wij om uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Informatieverstrekking over scholing

- Verwerking accreditatie

- Financiële administratie

- Afhandeling klacht / geschil / calamiteit

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij

Tijdens uw interactie met de WDH Twente, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account, door in te schrijven op een scholing, de website van WDH Twente te bezoeken of het indienen van een klacht/geschil of het onderzoeken van een calamiteit kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer vast en mobiel

- Functie

- Werkveld (huisartsenpraktijk, ziekenhuis etc.)

- Vallend onder welke regio

- E-mailadres zakelijk en privé

- Type abonnement/lidmaatschap

- Registratienummers GAIA, Kabiz, NVvPO e.d. i.v.m. accreditatie

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door op onze website een aanmeldingsformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch. 

Persoonsgegevens die wij verwerken van relaties

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die de WDH Twente van relaties zoal verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens zakelijk

- Telefoonnummer vast en mobiel

- Functie

- Naam organisatie c.q. werkgever

- E-mailadres zakelijk

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

De WDH Twente bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: actief zolang het lidmaatschap duurt > gezien het lidmaatschap van de vereniging. Personalia: actief tot opzegging lidmaatschap, gezien het lidmaatschap van de vereniging. Adres en overige gegevens: actief tot opzegging lidmaatschap, gezien het lidmaatschap van de vereniging.

Medewerkers: zolang het dienstverband duurt en tevens zo lang als wettelijk noodzakelijk

Personen die scholing en congressen bijwonen, oud-leden en relaties: tot aan moment intrekking toestemming

Na opzegging van het lidmaatschap blijven de gegevens van oud-leden in ons bestand staan, tenzij men hiertegen bezwaar aantekent. Het doelbelang deze gegevens te bewaren is gelegen in het feit dat wij oud leden kunnen benaderen voor reünies en voor bestuur en commissies. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huisartsenkringtwente.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken.

De WDH Twente verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor nascholingen/ cursussen

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Wanneer u contact heeft met de WDH Twente. Dit contact kan telefonisch zijn, via e-mail of wanneer u een contactformulier/aanmeldingsformulier invult, gebruik maakt van onze (mobiele) websites of inlogt op uw account.

Delen van persoonsgegevens met derden

De WDH Twente zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw scholingsaanvraag of aanmelding.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de WDH Twente en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huisartsenkringtwente.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. De WDH Twente wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

De WDH Twente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@huisartsenkringtwente.nl. De WDH Twente heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een up-to-date virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen

De WDH Twente behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Websites van de WDH Twente en andere websites

Op de website van de WDH Twente treft u een aantal links aan naar andere websites. De WDH Twente kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.