wdh

Klachtenregeling

Wij streven er naar hoge kwaliteit te bieden zowel in facilitair opzicht als in de zorg en aandacht voor de klant. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over ons optreden en/of onze medewerkers. Deze klachtenregeling biedt inzicht in de mogelijkheden tot indienen van een klacht en de afhandeling daarvan.

Wij zijn van mening dat de afhandeling van klachten zorgvuldig moet gebeuren, waarbij zowel aan u als aan de betrokken medewerker(s) recht zal worden gedaan. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Het indienen van een klacht kan schriftelijk per brief of per e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken worden behandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen de vastgestelde termijn van vier weken in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Hieronder vindt u de mogelijkheden om een klacht in te dienen op een rij. Wij adviseren u om eerst optie 1 of 2 te kiezen alvorens tot optie 3 te besluiten. Uiteraard kunt u telefonisch contact met ons opnemen voor informatie en advies over deze klachtenregeling. Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch bereikbaar via 074-2568331. U kunt u ons ook per e-mail bereiken (info@huisartsenkringtwente.nl).  ​

1. Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker  ​

De meest directe manier om een oplossing te vinden voor uw klacht is in contact te treden met de betrokken medewerker en uw probleem te bespreken. Uitgangspunt moet zijn dat u zich gehoord voelt en dat de klacht bespreekbaar is. U dient zich serieus genomen te voelen en na ditgesprek het gevoel hebben dat uw klacht afdoende is afgehandeld.  ​

2. Uw klacht kenbaar maken bij de organisatie​​​ ​

Indien de eerste mogelijkheid geen optie is of niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing, kunt u contact opnemen met de heer P. Marinus, voorzitter van de KCHT (Kwaliteits Commissie Huisartsenkring Twente). Hij behandelt uw klacht vertrouwelijk. Hij inventariseert samen met u de aard van de klacht en zoekt in overleg met u naar een voor u passende strategie om uw klacht op te lossen. De heer Marinus bemiddelt indien nodig tussen u en de betrokken medewerker. Als dat niet leidt tot een oplossing, dan resteert de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar.  ​

3. Uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar  ​

Indien uw klacht niet door de WDH Twente kan worden opgelost en optie 1 en/of 2 niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, is het mogelijk uw klacht te laten behandelen door een onafhankelijke klachtenbemiddelaar.

Om uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar dient u hiertoe een verzoek in bij mevrouw mr. E.D. van Dooren-Wisseborn van het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente (KHT). Zij is juriste en treedt op als klachtenbemiddelaar. Daarbij is zij bekend met de gezondheidszorg. Ze is onafhankelijk en niet in dienst van WDH Twente.  Er wordt voor u een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek met mevrouw Van Dooren-Wisseborn, waarin uw klacht besproken wordt. Uw klacht voorleggen aan een klachtenbemiddelaar heeft nooit tot doel om sancties op te leggen aan WDH Twente of een medewerker van de WDH Twente. Het doel van de bemiddeling is, het vertrouwen tussen u en WDH Twente en/of haar medewerker(s) te herstellen. De bemiddelaar kan wel aanbevelingen doen aan het bestuur over aanpassingen in de organisatie.  ​

Het oordeel is voor beide partijen bindend, eventuele consequenties worden door de WDH Twente snel afgehandeld. Het verloop en de uitkomst van de bemiddeling worden vastgelegd in een afsluitende brief die aan u en de betrokken medewerker(s) wordt toegezonden.

De klacht zal door de WDH Twente worden geregistreerd en ten minste voor een periode van twee jaar worden bewaard.

Meer informatie over het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente vindt u hier