wdh

Criteria instellingsaccreditering WDH Twente

Klik hier voor een digitale versie.

Inleiding
De WDH Twente (en daarmee de WDH Almelo e.o., de WDH Enschede e.o. en WDH Midden-Twente) hebben van het College voor Accreditering Huisartsen (CvAH) van de KNMG het recht verkregen tot instellingsaccreditering volgens de norm van 2006 (IA-06); hiertoe behoort het accrediteren van in eigen beheer of in eigen regie ontwikkelde deskundigheidsbevordering èn het recht programma’s samen te stellen uit eigen nascholingsactiviteiten en geaccrediteerde nascholingsactiviteiten van derden.
Daarnaast kan bepaalde, niet door de WDH Twente en onderliggende WDH’s, georganiseerde deskundigheidsbevordering (bv. georganiseerd door een individuele huisarts) in aanmerking komen voor gebruikmaking van de IA-06 van de WDH Twente. Daartoe dient deze te worden opgenomen in het nascholingsprogramma van de WDH Twente.

Criteria
Nascholing moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor opname in het nascholingsprogramma van de WDH Twente, en dus voor accreditering:

 • de nascholingsactiviteit heeft duidelijk het karakter ‘van, voor en door huisartsen’.
 • de inhoud van de nascholingsactiviteit wordt onafhankelijk bepaald door de organisatie/organiserende huisarts(en); derden mogen hierop géén invloed uitoefenen.
 • er vindt géén selectie plaats bij de uitnodiging van huisartsen. Wèl kan de uitnodiging beperkt blijven tot een bepaalde regio of een bepaalde deskundigheid, maar binnen deze regio of deskundigheid worden in principe alle huisartsen uitgenodigd.
 • de bijeenkomsten worden voorgezeten door een huisarts-voorzitter.
 • de organisatie/organiserende huisarts(en) houden zich aan de criteria voor accreditering van het CvAH.
 • de organisatie/organiserende huisarts(en) houden zich aan de reclamecode van de LHV (zie ook het Reclamebesluit Geneesmiddelen 1994 en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Code geneesmiddelenreclame (CGR)):
  - aan sponsoren is uitsluitend naamsvermelding toegestaan.
  - merknamen en productinformatie komen niet voor op convocaties, folders, syllabi, werkmappen, audiovisuele en andere leermiddelen.
  - presentatie van producten en productinformatie is alleen toegestaan buiten de cursusruimte.
  - producten worden aangeduid in generieke termen en niet bij hun merknamen.
 • deelname aan de nascholingsactiviteit mag niet tot verplicht contact met derden leiden.
 • de aanvraag dient vooraf (en dus nooit achteraf) tenminste 2 maanden voorafgaand aan de nascholingsactiviteit te geschieden door volledige invulling en verzending van het GAIA-registratie formulier. Met de aanvraag wordt een programma en onderwijsmateriaal digitaal mee gestuurd. De KCHT/WDH Twente zal de aanvraag dan in haar eerst komende vergadering bespreken en beoordelen.
 • de organisatie/organiserende huisarts(en) sturen vooraf een uitnodiging naar de KCHT/WDH Twente.
  de organisatie/organiserende huisarts(en) sturen na afloop de presentielijst en evt. de uitkomsten van de evaluatie naar de KCHT/WDH Twente.
 • de nascholingsactiviteit kan door of namens de KCHT/WDH Twente gevisiteerd worden. Bij het niet nakomen van één of meer van de voorwaarden kan gebruikmaking van de IA-06 van de WDH Twente alsnog geweigerd worden.

Opmerking
Het IA-06 recht omvat nadrukkelijk niet het accrediteren van activiteiten van derden (m.n. de industrie)! Hiervoor wordt doorverwezen naar het CvAH (www.knmg.nl/cvah). Als een huisarts door de industrie wordt benaderd voor het gezamenlijk organiseren van een cursus, dan kan hij in principe dus ook géén gebruik maken van de instellingsaccreditering van de WDH Twente. De industrie kan accreditering aanvragen bij het CvAH. Alleen als werkelijk aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan en de industrie alleen een rol heeft bij de logistiek en ondersteuning, en de huisarts volledig onafhankelijk de inhoud kan bepalen, dan bestaat er een mogelijkheid tot gebruikmaking van de IA-06 van de WDH Twente. Dit zal per geval beoordeeld moeten worden.

Klik hier voor een digitale versie.